OPIS KVADRATNOG KILOMETRA OBRAZOVANJA KREKA

Kvadratni kilometar obrazovanja Kreka obuhvata dva naselja: Kreku i Mosnik. Centralni objekat područja kvadratnog kilometra Kreka čini osnovna škola „Kreka“ koja je osnovana 1897. godine i danas pripada prostornom području naselja Mosnik. Mosnik je naselje grada Tuzla, Bosna i Hercegovina. Okružuju ga naselja: Mejdan, Irac, Crvene Njive, Brdo. Oba naselja kvadratnog kilometra Kreka čine urbano područje općine Tuzla.

Prema popisu stanovništva Bosne i Hercegovine iz 2013. godine, općina Tuzla brojala je 110.979 stanovnika. U južnom dijelu grada Tuzla, u kojem se nalaze dva područja koja čine kvadratni kilometar obrazovanja Kreka, nalaze se romska naselja. Na području Kreke egzistiraju romska naselja: Krojčica 1, Krojčica 2, Krojčica 3 i Miladije. S druge strane, na području Mosnik nalaze se romska naselja: Crvene Njive, Kalebići, Mosnik i Mušinac. Samo naselje Mosnik i Crvene Njive broje 1.500 stanovnika romske populacije od ukupno 7.500-8.000 stanovnika koji žive na ovom područja.

Definisani izazovi u kvadratnom kilometru obrazovanju Kreka su definisiani i analizirani od strane uposlenika/ca osnovne škole i predstavnika/ca lokalne zajednice. 

Ključni su potreba za razvijanjem socijalnih kompetencija kod djece i mladih, sigurnost djece u okruženju izvan škole, nedovoljna saradnja lokalne zajednice i obrazovnih institucija i nizak socio-ekonomski status porodica. Vršnjačko nasilje i nasilje na internetu predstavljaju takođe jedan od izazova koji dovodi do narušavanja samopoštovanja i samopouzdanja kod djece na ovom području.

U segmentu zdravlja javlja se i potreba za podizanjem nivoa svijesti o važnosti razvijanja zdravih životnih navika i potreba za ranom detekcijom poteškoća i prepreka u ranom razvoju kod djece. 

Jedan od izazova koji su predstavnici/ce lokalne zajednice i Osnovne škole „Kreka“ istakli su izazov maloljetničkih udaja, naročito kod učenika/ca završnih razreda osnovne škole.

Predstavnici/e organizacija, institucija i ustanova koje djeluju na ovom području dodatno su istaknuti i sljedeći izazovi:
nedovoljno prilika za razvijanje funkcionalnih vještina kod učenika/ca, veliki broj izostanaka učenika/ca sa nastave, nizak socio-ekonomski status porodica, kao i nedostatak prilika za za osnaživanje roditelja.

Na području kvadratnog kilometra obrazovanja Kreka nalazi se poznati prirodni resurs, gradsko izletište Ilinčica.
Izletište Ilinčica se nalazi na 420 metara nadmorske visine. Mnogo je pješačkih staza koje krase ovo izletište. S južne i jugoistočne strane Ilinčice u dužini od dva 2 km i širini od 3 km nalazi se selo Orašje. Ilinčicu sa sjeverne strane okružuju: Krojčica, Crvene Njive, Mosnik, Brdo, Goli Brijeg, Medenice, Vrapče i Zlokovac.

Dvije odgojno-obrazovne ustanove krase ovaj kvadratni kilometar obrazovanja: JU OŠ „Kreka“ i PPU „Aladin“ Tuzla.
JU OŠ „Kreka“ na ovom području djeluje još od perioda1897. godine kada joj je dodijeljen prvobitni naziv Narodna osnovna škola, a zatim 1959. godine preuzima ime Franje Rezača. Sa druge strane, privatna predškolska ustanova "Aladin II" djeluje odgojno-obrazovno na području kvadratnog kilometra Kreka od 2018. godine.
Još neki od društvenih resursa koji se nalaze u kvadratnom kilometaru obrazovanja Kreka su: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, JU Odgojni centar TK, JU Bosanski kulturni centar Tuzla, Mjesna zajednica Mosnik, Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje, UR „Euro ROM“ Tuzla, Udruženje „Početak“, JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, Radio-televizija Tuzlanskog kantona, Radio-televizija Slon, Vatrogasna brigada.

Obrazovna mreža partnera kvadratnog kilometra Kreka osnovana je 21.09.2021. godine.
Cilj obrazovne mreže partnera je otvaranje škole ka lokalnoj zajednici i sistematična podrška učenicima/ama koji/e se suočavaju sa socio-ekonomskim barijerama van škole kroz saradnju sa lokalnom zajednicom i podrškom roditelja.
Obrazovna mreža partnera, prateći potrebe djece i mladih unutar kvadratnog kilometra obrazovanja Kreka, ima tendenciju da se širi.

OBRAZOVNU MREŽU PARTNERA KVADRATNOG KILOMETRA OBRAZOVANJA KISELJAK ČINE: 

       2   institucije

              5    javnih ustanova

             6   nevladinih organizacija

       1  mjesna zajednica

       1        vjerska zajednica